Vedtægter


Vedtægter for "Foreningen for Uddannelse og Trivsel"


1.Formål

1.1 Foreningens navn er Foreningen for Uddannelse og Trivsel og forkortes FUT.

1.2 Foreningen for Uddannelse og Trivsel har til formål at øge trivslen blandt unge under uddannelse samt af-stigmatisere og af-individualisere det at mistrives.

1.3 Foreningen er stiftet 1. oktober 2018 og har hjemsted i Aarhus. Foreningens adresse er: Mejlgade 27, 1.th., 8000 Aarhus C.


2.Medlemmer

2.1 Foreningen for Uddannelse og Trivsel er åben for alle medlemmer, der vil støtte foreningens formål.

2.2 Indmeldelse sker ved betaling af kontingent til foreningen, og medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er modtaget.

2.3 Udmeldelse sker ved at kontakte foreningen eller ved udeblevet kontingent. Eventuelt udestående kontingent udbetales ikke.

2.4 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent, som opkræves af foreningen.

2.5 Eksklusion af medlemmer kan ske, hvis et medlem modarbejder foreningens formål eller, hvis medlemmet forhindrer bestyrelsen, ledelsen eller medlemmer i at indfri foreningens formål. Bestyrelsen træffer beslutning om en eksklusion af et medlem. En sådan afgørelse kræver, at der blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på det pågældende møde er flertal for en eksklusion.


3.Generalforsamling

3.1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Foreningen for Uddannelse og Trivsel.

3.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt ved udgangen af november måned. Der indkaldes elektronisk til mødet senest tre uger før den aktuelle dato.

3.3 Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der har betalt kontingent for det pågældende år.

3.4 Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.  Valg af stemmetællere

2.  Valg af dirigent og referent

3.  Formandens beretning

4.  Regnskabsaflæggelse

5.  Behandling af indkomne forslag

6.  Fastlæggelse af kontingent

7.  Godkendelse af budget

8.  Valg af 3-6 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter

9.  Valg af kasserer

10. Eventuelt

3.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til ændringer i bestyrelsens vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.

3.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

3.7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning benyttes, hvis bare en af deltagerne ønsker det. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, benyttes skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes regel om simpelt flertal.

3.8 Ekstraordinær generalforsamling kan anvendes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/2 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom

til formanden. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 5 uger efter den skriftlige anmodning er modtaget. Indkaldelsesfristen for en ekstra ordinær generalforsamling er 3 uger.


4. Foreningens daglige ledelse

4.1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsesformanden. Bestyrelsen består udover formanden af en næstformand og maks. 4 bestyrelsesmedlemmer samt op til 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.

4.2 Foreningen ledes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

4.3 Bestyrelsen kan hvert år udpege 1-2 bestyrelsesmedlemmer uden at afholde generalforsamling, hvis de finder det vigtigt at få en særligt relevant person ind i bestyrelsen.

4.4 Senest 4 uger efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder indtil næstkommende generalforsamling.

4.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.


5. Økonomi og regnskab

5.1 Foreningen er en non profit forening.

5.2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

5.3 Bestyrelsen er ansvarlig for budget og regnskab, men de enkelte medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

5.4 Foreningens medlemsregister og regnskab føres af bestyrelsesformanden.

5.5 Regnskabet godkendes af foreningens kasserer (valgt til generalforsamlingen). Eventuelle bemærkninger hertil fremlægges på generalforsamlingen.


6. Tegningsregler

6.1 Bestyrelsesformanden tegner foreningen udadtil og skal underskrive økonomiske transaktioner foretaget på foreningens vegne.

6.2 Ved optagelse af lån, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


7. Vedtægtsændringer

7.1 Ovenstående vedtægter kan kun ændres, hvis der ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling er 2/3 flertal for ændringerne og fremsættelse af ændringsforslag i øvrigt følger ovenstående regler.

7.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft efter den generalforsamling, hvorpå de er vedtaget.


8. Opløsning af foreningen

8.1 Foreningen kan opløses, hvis der er 2/3 flertal herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling.

8.2 Ved opløsning tilfalder foreningens midler Landsforeningen Sind.


9. Datering

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling af bestyrelsen for Foreningen for Uddannelse og Trivsel 1. oktober 2018. De er opdateret og underskrevet på ny ved den årlige generalforsamling d. 16. november 2020.


Bestyrelsen udgøres af følgende medlemmer, som her underskriver vedtægterne:


Bestyrelsesformand, Rikke Billeskov Jansen, cand. pæd. i pædagogisk psykologi og vejleder

---------------------------------------------------------------

Næstformand i bestyrelsen, Bente Bundsbæk, pædagog og billedkunstner

------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmedlem, Mia Malmstrøm, cand.mag. og gymnasielærer

------------------------------------------------------------------


Kontakt os

Mejlgade 27, 1 TH. 8000 Aarhus C

Uddannelseogtrivsel@gmail.com

28 69 84 74

Følg os her

Foreningen for Uddannelse og Trivsel

CVR nr.: 39 90 39 97

Privatlivspolitik

Vedtægter