Opret medlemskab

Vi er utroligt glade for, at du vil være medlem af Foreningen for Uddannelse og Trivsel, tak! For at oprette dit medlemskab mangler du blot at udfylde dine informationer i kassen til højre. Vi beklager, at noget af teksten står på engelsk, og vil lige gøre dig opmærksom på, at du nederst kan tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke boksen “Join our mailinglist”. af. Så sender vi vores nyhedsbrev til dig en gang om måneden.

Bidrag til at øge trivslen blandt unge i uddannelse
Vær med til at afstigmatisere mistrivsel
Hjælp os med at forebygge mistrivsel og psykisk sygdom

Medlemsniveau

Du har valgt medlemskabet årligt medlemskab.

Som medlem af Foreningen for Uddannelse og Trivsel bidrager du til vores arbejde mod at øge trivslen blandt unge i uddannelse, samt at afstigmatisere mistrivsel. Samtidigt understøtter du muligheden for at starte nye initiativer og projekter i foreningen. Som medlem får du også mulighed for at få vores månedlige nyhedsbrev som indeholder ny viden fra området omkring unge, uddannelse og trivsel, samt information om foreningens tilbud og aktiviteter.

Prisen for medlemskab er DKK 150,00 pr. År .


Kontooplysninger Har du allerede en konto? Log ind her

EFTERLAD DETTE BLANK

Betalingsinformation We accept all major credit cards

Betal med kreditkort


Privatlivspolitik

Vores Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.


Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.

Foreningen for Uddannelse og Trivsel er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Rikke Billeskov Jansen

Adresse: Solbjergvej 10

CVR: 39903997

Telefonnr.: 28698474

Mail: Uddannelseogtrivsel@gmail.com

Hjemmeside: www.foreningenforuddannelseogtrivsel.dk


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:

• Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, [...]

• Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)

• Følsomme personoplysninger: Fx et medlems sygdomshistorik.

2. Oplysninger om frivillige:

• Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser.

• Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

• Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)

• Følsomme personoplysninger

Her indsamler vi oplysninger fra


Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:

• Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

• Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:


• At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:


• At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev

• At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

• At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

• At kunne levere varer og ydelser du har bestilt

• At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

• At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

• At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling

• At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)

• At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

• At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

• At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.

• At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

• At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.


Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:


Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.


Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører.


Brugere: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at du er stoppet som bruger.
Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:


• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)


• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)


• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)


• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)


• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring


• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.


Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.
Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.Vi behandler personoply


Join our mailing list.
Kontakt os

Mejlgade 27, 1 TH. 8000 Aarhus C

Uddannelseogtrivsel@gmail.com

28 69 84 74

Følg os her

Foreningen for Uddannelse og Trivsel

CVR nr.: 39 90 39 97

Privatlivspolitik

Vedtægter